Mission and Objectives

Karen Organization of America aims to promote Karen community cooperation, wellbeing and advocate for the rights of Karen communities in the United States at local and national level and raise the awareness of human rights abuses against ethnic Karen in Burma with the American public and U.S government. The Karen Organization of America attempts to realize this through three objectives. The first is to support community engagement and promote education achievement among Karen youths and students in the Karen communities; the second is to assist individual persons and families facing emergency economic and family hardship with relevant help; and the third is to educate American public and U.S government concerning the human rights condition and the rights of the ethnic Karen people in Burma.

 

တၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိ

က ညီ က ရၢ အ မဲ ရ ကၤတၢ် ပ ညိၣ် ကွၢ် စိ မ့ၢ် တၢ်ကမၤအါ ထီၣ် တၢ် ဃူ တၢ် ဖိ းတၢ် သး တ ဖျၢၣ် ဃီဒီး မၤ လဲၤ ထီၣ် လဲၤ ထီကညီ တၢ် ဘၣ် ဘျုး ဘၣ် ဖှိၣ်ဘၣ် ဘီၣ် ဘၣ် ညီ လၢ ၦၤ ဂ့ၢ် ဝီႇ ထံ ရူၢ် ကီၢ် သဲး ဒီး မုၢ် ကျ ိၤ ဝဲၤ ကွာ် တ က ပၤလၢ အ မဲ ရ ကၤ က ညီတ ဝၢ တ ဖၣ် အ ဂီၢ်ဒီး ကျဲး စၢး က တိၤ န့ၢ် ခဲး တၢ် လၢ က ညီ က လုာ် ဒူၣ် ဖိ လၢ ကီၢ် ပ ယီၤ ပူၤ တ ဖၣ် အ တၢ် ခွဲး တၢ်ယာ် အ ဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.

 

တၢ်တိာ်တၢ်ပညိၣ် 

က ညီ တ ဝၢ အ မဲ ရ ကၤက ကျဲး စၢး မၤ လၢ ၦဲၤအ တၢ် မုၢ် လၢ် ကွၢ် စိ ခီ ဖျိ တၢ် ပညိၣ် လၢ အ ဖီ လာ် ၃ ခါ အံၤ န့ၣ်လီၤ.

၁. က မၤ လဲၤ ထီၣ် လဲၤ ထီ ၦၤ တ ဝၢ တၢ် မၤ သ ကိး တၢ် ပၣ် ဃုာ် ပၣ် ဂီၢ်ႇ တၢ် တီ ခိၣ် ရိာ် မဲ ကဲ ခိၣ် ကဲ နၢ်ႇ တၢ် ကူၣ် ဘၣ် ကူၣ် သ့
တၢ် လဲၤ ထီၣ် လဲၤ ထီၣ် လၢ က ညီ ကၠိ ဖိ ဒီးက ညီ သး စၢ် တ ဖၣ်လၢ ကီၢ် အ မဲ ရ ကၤ ပူၤ
၂.က က တိၤ တဲ န့ၢ် ခဲး တၢ် လၢ အ မဲ ရ ကၤ က ညီ တ ဝၢအ တၢ် လိၣ် ဘၣ် မိၢ်န့ၢ် သး လီ တ ဖၣ်လၢလီၢ် က ဝီၤ ဒီး ကီၢ် စၢ ဖှိၣ် အ ပ
တီၢ်
၃. ဒုး သ့ၣ် ညါ နၢ် ပၢၢ် အ မဲ ရ ကၤ က မျၢၢ် ဒီး ပ ဒိၣ် ပ ၦၢ် ဘၣ် ဃး က ညီ ဖိ အ တၢ် အိၣ် သး ဒီး က ညီ ဖိ အ ဂ့ၢ် အ ကျိၤအ တၢ် တူၢ်
ဘၣ်ဘၣ် ဃး တၢ် မၤ တ ရီ တ ပါ ၦၤ ဂ့ၢ် ဝီ ခွဲး ယာ်လၢ ကီၢ် ပ ယီၤ ပူၤ ဒီး ဟ့ၣ် ၦၤ ဂ့ၢ် ဝီ တၢ်တိ စၢၤ မၤ စၢၤလၢ က ညီဖိဘၣ်ကီ
ဘၣ် ခဲ တ ဖၣ် ဒီး ၦၤ စံၣ် တ မှံ အိၣ် စိး လီၢ် ကျဲ တ အိၣ် တ ဖၣ် အ ဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.